Српски | EnglishГеофизика - докторске академске студије

На студијском програму се образују кадрови, који су оспособљени за самосталан и квалитетан научни рад из области геофизике. Студијски програм доприноси развоју науке и критичког мишљења, кроз образовање кадрова оспособљених за самостално вођење оригиналних и научно релевантних истраживања, употребу и развој нових технологија и поступака и критичко процењивање квалитета истраживања других.
Студент докторских студија савладава све фазе бављења научним радом у геофизици, од планирања и израде научног пројекта, презентације пројекта потенцијалним инвеститорима, до планирања и извођења практичног дела (лабораторијски и тренски рад) и теоријског дела истраживања, као и презентације резултата научног рада у виду извештаја, научних радова, патената или нових техничких решења. На тај начин студент је оспособљен да се укључи у остварење међународних научних пројеката, као и да резултате научно-истраживачког рада саопштава на научним конференцијама, објављује у научним часописима и другим публикацијама.
Савладавањем студијског програма студент стиче низ предметно-специфичних компетенција, као што су: темељно познавање и разумевање геофизике, а посебно специфичне области из које ради Докторску дисертацију; способност решавања различитих проблема употребом научних метода и поступака, који се примењују у геофизици; повезивање знања из различитих области (геологија, физика, математика и друге) и њихова примена; способност праћења савремених достигнућа у области геофизике и сродних наука; способност употребе стечених знања у разнородним подручјима, у оквиру којих се геофизика примењује, употреба и развој информационо-комуникационих технологија.

Наставни план и програм

I година          
Назив предмета I семестар II семестар ЕСПБ Статус Професор
Посебна поглавља из математике 2 +0 +6 10 Oбавезан
Пројекат докторске дисертације 0 +0 +5 10 Oбавезан
Предмет изборног блока11 5 +0 +2
Специјалне области физике 2 +0 +6 10 Oбавезан
Предмет изборног блока12 4 +0 +3
Семинарски рад I 0 +0 +5 10 Oбавезан
Изборни блок11 I семестар II семестар ЕСПБ Статус Професор
Генетски модели лежишта металичних и неметаличниx минералних сировина - одабрана поглавља 5 +0 +2 10 Изборни
Геологија и истраживање нафте и гаса –одабрана поглавља 5 +0 +2 10 Изборни
Геомедицина 5 +0 +2 10 Изборни
Камен у грађевинским конструкцијама 5 +0 +2 10 Изборни
Петрологија магматских стена 5 +0 +2 10 Изборни
Петрологија седиментних стена - посебна поглавља 5 +0 +2 10 Изборни
Петрологија угљева 5 +0 +2 10 Изборни
Регионални метаморфизам 5 +0 +2 10 Изборни
Тектоника - одабрана поглавља 5 +0 +2 10 Изборни
Изборни блок12 I семестар II семестар ЕСПБ Статус Професор
Контактни метаморфизам 0 +0 Изборни
Магматски комплекси и формације – одабрана поглавља 4 +0 +3 10 Изборни
Метаморфизам ниског степена 4 +0 +3 10 Изборни
Моделовање басена у истраживању нафте и гаса 4 +0 +3 10 Изборни
Општа стратиграфија - одабрана поглавља 4 +0 +3 10 Изборни
Седиментологија неогених језерских басена Србије 4 +0 +3 10 Изборни
Теоријски геофизички проблеми I 4 +0 +3 10 Изборни
Глобални геофизички проблеми I 4 +0 +3 10 Изборни
Субкилометарски геофизички проблеми I 4 +0 +3 10 Изборни
          [врх стране]
II година          
Назив предмета III семестар IV семестар ЕСПБ Статус Професор
Припрема рада за часопис са сци листе 3 +0 +4 10 Oбавезан
Предмет изборног блока13 4 +0 +2
Предмет изборног блока14 4 +0 +3
Семинарски рад II 0 +0 +8 10 Oбавезан
Теренска и/или лабораторијска активност I 3 +0 +3 10 Oбавезан
Теренска и/или лабораторијска активност II 3 +0 +3 10 Oбавезан
Изборни блок13 III семестар IV семестар ЕСПБ Статус Професор
Магматизам и геодинамика карпато-балканско-динарског подручја 4 +0 +2 10 Изборни
Системи кластичне седиментације 4 +0 +2 10 Изборни
Палеогеографија - одабрана поглавља 4 +0 +2 10 Изборни
Теоријски геофизички проблеми II 4 +0 +2 10 Изборни
Глобални геофизички проблеми II 4 +0 +2 10 Изборни
Субкилометарски геофизички проблеми II 4 +0 +2 10 Изборни
Изборни блок14 III семестар IV семестар ЕСПБ Статус Професор
Теоријски геофизички проблеми I 4 +0 +3 10 Изборни
Глобални геофизички проблеми I 4 +0 +3 10 Изборни
Субкилометарски геофизички проблеми I 4 +0 +3 10 Изборни
          [врх стране]
III година          
Назив предмета V семестар VI семестар ЕСПБ Статус Професор
Докторска дисертација 0 +0 25 Oбавезан
Докторска дисертација 0 +0 25 Oбавезан
Научно истраживачки рад (ГФ) 0 +0 +20 5 Oбавезан
Научно истраживачки рад (ГФ) 3 +0 +20 5 Oбавезан
          [врх стране]

*Напомена: Курсеви обележени сивом бојом неће се одржавати у школској 2015/2016. години