Српски | EnglishГеотехника - основне академске студије

Геотехника је интердисциплинарна научна област која чини спој између геологије, као природне науке и техничких наука, пре свега грађевинарства и рударства. Инжењери геотехнике учествују у истраживањима терена за потребе урбанистичког планирања, пројектовања и грађења објеката високоградње, путева, пруга, аеродрома, тунела, мостова, брана и др. На студијском програму се стичу теоријска и практична знања неопходна при истраживањима и санацији клизишта, одрона, тецишта и осталих савремених инжењерско геолошких процеса, као и у заштити геолошке и животне средине.
Студије: основне академске (4 године) и дипломске академске (1 година).
Места запослења: Геолошки институт Србије, ЕПС, Геосонда, Косовопројект, Енергопројект, Саобраћајни институт ЦИП, Институт за путеве, Институт за водопривреду „Јарослав Черни“, Институт за испитивање материјала, Рударски институт, као и већи број приватних предузећа.

Наставни план и програм

I година          
Назив предмета I семестар II семестар ЕСПБ Статус Професор
Општа геологија 3 +2 6 Oбавезан
Хемија 3 +3 7 Oбавезан
Теренска настава из Опште геологије 1 +1 2 Oбавезан
Енглески језик 1 1 +1 2 Oбавезан
Физика 1 3 +3 7 Oбавезан
Математика 1 3 +3 6 Oбавезан
Нацртна геометрија 2 +2 4 Oбавезан
Математика 2 3 +3 6 Oбавезан
Геоморфологија 2 +2 5 Oбавезан
Минералогија 2 +2 5 Oбавезан
Енглески језик 2 2 +2 4 Oбавезан
Предмет изборног блока1 2 +3
Предмет изборног блока2 2 +0
Изборни блок1 I семестар II семестар ЕСПБ Статус Професор
Настанак и развој живог света 2 +2 5 Изборни
Информатика 1 2 +3 6 Изборни
Изборни блок2 I семестар II семестар ЕСПБ Статус Професор
Историја геологије 2 +0 2 Изборни  
Теренска настава из Основа геотехнике 0 +1 1 Изборни
          [врх стране]
II година          
Назив предмета III семестар IV семестар ЕСПБ Статус Професор
Основи хидрогеологије 2 +2 5 Oбавезан
Петрологија 3 +2 6 Oбавезан
Структурна геологија 2 +3 6 Oбавезан
Историјска геологија Б 4 +2 6 Oбавезан
Основи геофизике Б 2 +2 5 Oбавезан
Техничка механика 2 +1 3 Oбавезан
Геолошко картирање 1 3 +3 7 Oбавезан
Геотехнички истражни радови 2 +1 3 Oбавезан
Наука о чврстоћи 2 +3 5 Oбавезан
Предмет изборног блока3 2 +2
Предмет изборног блока4 2 +2
Теренска настава из геолошког картирања 2 +3 7 Oбавезан
Изборни блок3 III семестар IV семестар ЕСПБ Статус Професор
Основи рударства 2 +0 2 Изборни
Геонаслеђе и геотуризам 2 +2 5 Изборни
Изборни блок4 III семестар IV семестар ЕСПБ Статус Професор
Лежишта минералних сировина Б 2 +2 5 Изборни
Геологија Србије 2 +2 5 Изборни
          [врх стране]
III година          
Назив предмета V семестар VI семестар ЕСПБ Статус Професор
Механика тла 3 +2 6 Oбавезан
Геолошки грађевински материјали 2 +2 4 Oбавезан
Принципи инжењерске геологије 2 +2 4 Oбавезан
Механика стена 3 +2 6 Oбавезан
Предмет изборног блока5 2 +2
Предмет изборног блока6 2 +2
Грађевинске конструкције у геотехници 3 +2 6 Oбавезан
Инжењерска геодинамика 3 +2 6 Oбавезан
Методе инжењескогеолошких истраживања 3 +3 7 Oбавезан
Предмет изборног блока7 2 +2
Предмет изборног блока8 2 +1
Теренска настава из Метода ИГ истраживања 0 +2 3 Oбавезан
Изборни блок5 V семестар VI семестар ЕСПБ Статус Професор
Основи геодезије 2 +2 5 Изборни
Даљинска детекција 2 +2 5 Изборни
Геологија и заштита животне средине 2 +2 5 Изборни
Изборни блок6 V семестар VI семестар ЕСПБ Статус Професор
Основи сеизмологије 2 +2 5 Изборни
Седиментологија Б 2 +2 5 Изборни
Изборни блок7 V семестар VI семестар ЕСПБ Статус Професор
Основи геофизичког каротажа 2 +2 5 Изборни
Инжењерска хидрогеологија 2 +2 5 Изборни
Апликација софтвера у геотехници 2 +2 5 Изборни
Изборни блок8 V семестар VI семестар ЕСПБ Статус Професор
Геотехнички радови у стенама 2 +1 3 Изборни
Геотехнички радови у тлу 2 +1 3 Изборни
Урбана геологија 2 +1 3 Изборни
          [врх стране]
IV година          
Назив предмета VII семестар VIII семестар ЕСПБ Статус Професор
Геостатички прорачуни 3 +3 7 Oбавезан
Геотехничке мелиорације 3 +3 7 Oбавезан
Геотехнички услови изградње објеката 2 +2 5 Oбавезан
Геотехника заштите животне средине 2 +1 3 Oбавезан
Предмет изборног блока9 2 +2
Фундирање 3 +2 6 Oбавезан
Пројектовање ИГ истраживања 1 +3 6 Oбавезан
Предмет изборног блока10 2 +1
Семинарски рад 0 +0 3 Oбавезан
Теренска настава - инжењерска пракса 0 +5 5 Oбавезан
Завршни рад 0 +0 10 Oбавезан
Изборни блок9 VII семестар VIII семестар ЕСПБ Статус Професор
Геолошки хазард и ризик 2 +2 5 Изборни
Геологија квартара Б 2 +2 5 Изборни
Геотехнички мониторинг 2 +2 5 Изборни
Изборни блок10 VII семестар VIII семестар ЕСПБ Статус Професор
Геотехнички радови у стенама 2 +1 3 Изборни
Геотехнички радови у тлу 2 +1 3 Изборни
Урбана геологија 2 +1 3 Изборни
          [врх стране]

*Напомена: Курсеви обележени сивом бојом неће се одржавати у школској 2015/2016. години