Српски | EnglishИнжењерство заштите животне средине и заштите на раду - основне академске студије

Студијски програм Инжењерство заштите животне средине и заштите на раду има све елементе који су за један програм основних академиских студија прописани законом. Овај студијски програм има јасно и недвосмислено формулисане сврху, циљеве и исходе учења и усмерен је ка стицању академског звања које је утврђено од стране Националног савета за високо образовање: инжењер заштите животне средине и инжењер заштите на раду.
Образовни процес овог студијског програма укључује класична предавања, одговарајуће кабинетске и лабораторијске вежбе и теренску наставу. Поред лабораторија за физику и хемију, студентима су на располагању између осталих и лабораторије за заштиту животне средине, физичку хемију, вентилацију и техничку заштиту, припрему минералних сировина, механику стена, механизацију, електротехнику, сеизмику минирања, испитивање експлозивних материја као и рачунарски центар.

Модули:

Наставни план и програм

I година          
Назив предмета I семестар II семестар ЕСПБ Статус Професор
Основе физике 3 +2 7 Oбавезан   Дамњановић Весна
  Јовковић Драгутин
Математика I 3 +3 8 Oбавезан   Ћебић Дејан
  Ристић Маја
Основи геологије и минералогије 3 +1 6 Oбавезан   Стојадиновић Урош
  Пачевски Александар
Друштвене науке I 2 +0 3 Oбавезан   Бељић Чедомир
Инжењерска графика 3 +3 6 Oбавезан   Милутиновић Александар
  Гојковић Зоран
Информатика I 2 +3 6 Oбавезан   Станковић Ранка
  Ристић Маја
  Манић Милош
Механика I 3 +3 8 Oбавезан   Гроздановић Инес
Основи рударства 2 +0 3 Oбавезан   Лутовац Сузана
  Глигорић Милош
Математика II 3 +3 8 Oбавезан   Ћебић Дејан
  Ристић Маја
Лежишта минералних сировина и основи петрографије 3 +1 5 Oбавезан   Миладиновић Зоран
  Шарић Кристина
          [врх стране]
II година          
Назив предмета III семестар IV семестар ЕСПБ Статус Професор
Механика II 3 +3 8 Oбавезан   Васовић Небојша
Хемија 3 +2 6 Oбавезан   Илић Марија
  Мијатовић Александар
Технологија материјала 3 +2 6 Oбавезан   Лутовац Сузана
  Глигорић Милош
Вероватноћа и статистика 2 +2 6 Oбавезан   Станковић Ранка
  Ћебић Дејан
  Ристић Маја
  Манић Милош
Предмет изборног блока1 2 +1
Електротехника у рударству 2 +2 6 Oбавезан   Александровић Снежана
Термодинамика 3 +2 7 Oбавезан   Живковић Марија
  Маџаревић Александар
Машински елементи 3 +3 7 Oбавезан   Танасијевић Милош
  Милетић Филип
Механика стена и тла 3 +2 6 Oбавезан   Гојковић Небојша
  Рупар Вељко
Предмет изборног блока2 2 +1
Изборни блок1 III семестар IV семестар ЕСПБ Статус Професор
Одабрана поглавља физике 2 +1 4 Изборни  
Основи хидрогеологије 2 +1 4 Изборни   Докмановић Петар
Енглески језик I 2 +1 4 Изборни   Беко Лидија
Друштвене науке II 2 +1 4 Изборни   Глушчевић Бранко
Механика флуида 2 +1 4 Изборни   Васовић Небојша
Изборни блок2 III семестар IV семестар ЕСПБ Статус Професор
Одабрана поглавља из хемије 2 +1 4 Изборни  
Информатика II 2 +1 4 Изборни   Станковић Ранка
  Ристић Маја
  Манић Милош
Нумеричка анализа 2 +1 4 Изборни   Ћебић Дејан
Заштита животне средине 2 +1 4 Изборни   Цвјетић Александар
Енглески језик II 2 +1 4 Изборни   Беко Лидија
          [врх стране]
III година          
Назив предмета V семестар VI семестар ЕСПБ Статус Професор
Припрема минералних сировина 2 +2 6 Oбавезан   Костовић Милена
  Никшић Ђурица
Физичка и колоидна хемија 2 +2 5 Oбавезан
Технологија подземне експлоатације 2 +2 6 Oбавезан   Торбица Славко
Карактеризација и управљање отпадом 2 +2 5 Oбавезан   Кнежевић Динко
  Нишић Драгана
Предмет изборног блока3 2 +1
Предмет изборног блока4 2 +1
Одлагање индустријског отпада 2 +2 6 Oбавезан   Кнежевић Динко
  Нишић Драгана
Пречишћавање отпадних вода 2 +2 5 Oбавезан   Вучинић Душица
Загађење и заштита ваздуха 2 +2 6 Oбавезан   Лилић Никола
  Цвјетић Александар
Експлоатација нафте и гаса 2 +2 5 Oбавезан   Каровић-Маричић Весна
Предмет изборног блока5 2 +1
Теренска настава и летња пракса (ззс) 0 +8 4 Oбавезан   Цвјетић Александар
  Нишић Драгана
Изборни блок3 V семестар VI семестар ЕСПБ Статус Професор
Анализа загађивача радне и животне средине 2 +1 4 Изборни   Илић Марија
Енергетика и одрживи развој 2 +1 4 Изборни   Ивезић Дејан
  Живковић Марија
Законска регулатива из заштите на раду и заштите животне средине 2 +1 4 Изборни   Ристовић Ивица
  Нишић Драгана
Изборни блок4 V семестар VI семестар ЕСПБ Статус Професор
Информациони системи 2 +1 4 Изборни  
Техника бушења и минирања 2 +1 4 Изборни   Лутовац Сузана
  Глигорић Милош
Рекултивација површинских копова и одлагалишта 2 +1 4 Изборни   Димитријевић Бојан
  Шубарановић Томислав
  Илић Саша
Изборни блок5 V семестар VI семестар ЕСПБ Статус Професор
Геодезија 2 +1 4 Изборни   Ганић Александар
Заштита у мрежама за напајање електричном енергијом 2 +1 4 Изборни   Александровић Снежана
Техничка дијагностика 2 +1 4 Изборни   Јованчић Предраг
Управљање ризицима 2 +1 4 Изборни   Миљановић Игор
          [врх стране]

*Напомена: Курсеви обележени сивом бојом неће се одржавати у школској 2015/2016. години