Српски | EnglishИнжењерство заштите животне средине и заштите на раду - основне академске студије

Студијски програм Инжењерство заштите животне средине и заштите на раду има све елементе који су за један програм основних академиских студија прописани законом. Овај студијски програм има јасно и недвосмислено формулисане сврху, циљеве и исходе учења и усмерен је ка стицању академског звања које је утврђено од стране Националног савета за високо образовање: инжењер заштите животне средине и инжењер заштите на раду.
Образовни процес овог студијског програма укључује класична предавања, одговарајуће кабинетске и лабораторијске вежбе и теренску наставу. Поред лабораторија за физику и хемију, студентима су на располагању између осталих и лабораторије за заштиту животне средине, физичку хемију, вентилацију и техничку заштиту, припрему минералних сировина, механику стена, механизацију, електротехнику, сеизмику минирања, испитивање експлозивних материја као и рачунарски центар.

Модули:

Наставни план и програм

I година          
Назив предмета I семестар II семестар ЕСПБ Статус Професор
Основе физике 3 +2 7 Oбавезан
Математика I 3 +3 8 Oбавезан
Основи геологије и минералогије 3 +1 6 Oбавезан
Друштвене науке I 2 +0 3 Oбавезан
Инжењерска графика 3 +3 6 Oбавезан
Информатика I 2 +3 6 Oбавезан
Механика I 3 +3 8 Oбавезан
Основи рударства 2 +0 3 Oбавезан
Математика II 3 +3 8 Oбавезан
Лежишта минералних сировина и основи петрографије 3 +1 5 Oбавезан
          [врх стране]
II година          
Назив предмета III семестар IV семестар ЕСПБ Статус Професор
Механика II 3 +3 8 Oбавезан
Хемија 3 +2 6 Oбавезан
Технологија материјала 3 +2 6 Oбавезан
Вероватноћа и статистика 2 +2 6 Oбавезан
Предмет изборног блока1 2 +1
Електротехника у рударству 2 +2 6 Oбавезан
Термодинамика 3 +2 7 Oбавезан
Машински елементи 3 +3 7 Oбавезан
Механика стена и тла 3 +2 6 Oбавезан
Предмет изборног блока2 2 +1
Изборни блок1 III семестар IV семестар ЕСПБ Статус Професор
Одабрана поглавља физике 2 +1 4 Изборни  
Основи хидрогеологије 2 +1 4 Изборни
Енглески језик I 2 +1 4 Изборни
Друштвене науке II 2 +1 4 Изборни
Механика флуида 2 +1 4 Изборни
Изборни блок2 III семестар IV семестар ЕСПБ Статус Професор
Одабрана поглавља из хемије 2 +1 4 Изборни  
Информатика II 2 +1 4 Изборни
Нумеричка анализа 2 +1 4 Изборни
Заштита животне средине 2 +1 4 Изборни
Енглески језик II 2 +1 4 Изборни
          [врх стране]
III година          
Назив предмета V семестар VI семестар ЕСПБ Статус Професор
Припрема минералних сировина 2 +2 6 Oбавезан
Физичка и колоидна хемија 2 +2 5 Oбавезан
Технологија подземне експлоатације 2 +2 6 Oбавезан
Карактеризација и управљање отпадом 2 +2 5 Oбавезан
Предмет изборног блока3 2 +1
Предмет изборног блока4 2 +1
Одлагање индустријског отпада 2 +2 6 Oбавезан
Пречишћавање отпадних вода 2 +2 5 Oбавезан
Загађење и заштита ваздуха 2 +2 6 Oбавезан
Експлоатација нафте и гаса 2 +2 5 Oбавезан
Предмет изборног блока5 2 +1
Теренска настава и летња пракса (ззс) 0 +8 4 Oбавезан
Изборни блок3 V семестар VI семестар ЕСПБ Статус Професор
Анализа загађивача радне и животне средине 2 +1 4 Изборни
Енергетика и одрживи развој 2 +1 4 Изборни
Законска регулатива из заштите на раду и заштите животне средине 2 +1 4 Изборни
Изборни блок4 V семестар VI семестар ЕСПБ Статус Професор
Информациони системи 2 +1 4 Изборни  
Техника бушења и минирања 2 +1 4 Изборни
Рекултивација површинских копова и одлагалишта 2 +1 4 Изборни
Изборни блок5 V семестар VI семестар ЕСПБ Статус Професор
Геодезија 2 +1 4 Изборни
Заштита у мрежама за напајање електричном енергијом 2 +1 4 Изборни
Техничка дијагностика 2 +1 4 Изборни
Управљање ризицима 2 +1 4 Изборни
          [врх стране]

*Напомена: Курсеви обележени сивом бојом неће се одржавати у школској 2015/2016. години