Српски | EnglishРударско инжењерство - основне академске студије

Повезујући основне природне и техничке науке са наукама из области рударства и практичним проблемима из ове области, наставни план студијског програма Рударско инжењерство, осмишљен је тако да студенте оспособи да стечена знања и вештине примене у решавању реалних проблема сложених природних, привредних и пословних система.

Основне академске студије на студијском програму се остварују кроз 240 ЕСПБ бодова, у трајању од четири академске године. У прве две године студија студенти се едукују из области природно-математичких наука (физикa, хемијa, математикa, механикa, информатикa). Такође се едукација врши из општих инжењерских дисциплина (термодинамикa, основe машинства и електротехнике, технологијa материјала) и специфичних геолошких дисциплина (основе геологије, минералогија, петрографија и лежишта минералних сировина). Трећа и четврта година студија се састоје од обавезних и изборних предмета распоређених на седам модула. Сваки модул је дефинисан одговарајућим комбинацијама обавезних и изборних предмета, које уско профилишу одређени модул, а студентима дају неопходна знања о технологији експлоатације лежишта минералних сировина и стручне дисциплине.

Модули:

Наставни план и програм

I година          
Назив предмета I семестар II семестар ЕСПБ Статус Професор
Основе физике 3 +2 7 Oбавезан
Математика I 3 +3 8 Oбавезан
Основи геологије и минералогије 3 +1 6 Oбавезан
Друштвене науке I 2 +0 3 Oбавезан
Информатика I 2 +3 6 Oбавезан
Механика I 3 +3 8 Oбавезан
Инжењерска графика 3 +3 6 Oбавезан
Основи рударства 2 +0 3 Oбавезан
Математика II 3 +3 8 Oбавезан
Лежишта минералних сировина и основи петрографије 3 +1 5 Oбавезан
          [врх стране]
II година          
Назив предмета III семестар IV семестар ЕСПБ Статус Професор
Механика II 3 +3 8 Oбавезан
Хемија 3 +2 6 Oбавезан
Технологија материјала 3 +2 6 Oбавезан
Вероватноћа и статистика 2 +2 6 Oбавезан
Предмет изборног блока1 2 +1
Електротехника у рударству 2 +2 6 Oбавезан
Термодинамика 3 +2 7 Oбавезан
Машински елементи 3 +3 7 Oбавезан
Механика стена и тла 3 +2 6 Oбавезан
Предмет изборног блока2 2 +1
Изборни блок1 III семестар IV семестар ЕСПБ Статус Професор
Одабрана поглавља физике 2 +1 4 Изборни  
Основи хидрогеологије 2 +1 4 Изборни
Енглески језик I 2 +1 4 Изборни
Друштвене науке II 2 +1 4 Изборни
Механика флуида 2 +1 4 Изборни
Изборни блок2 III семестар IV семестар ЕСПБ Статус Професор
Одабрана поглавља из хемије 2 +1 4 Изборни  
Информатика II 2 +1 4 Изборни
Нумеричка анализа 2 +1 4 Изборни
Заштита животне средине 2 +1 4 Изборни
Енглески језик II 2 +1 4 Изборни
          [врх стране]
III година          
Назив предмета V семестар VI семестар ЕСПБ Статус Професор
Основе бушења и минирања 2 +2 4 Oбавезан
Припрема минералних сировина 2 +2 6 Oбавезан
Технологија подземне експлоатације 2 +2 6 Oбавезан
Технологија површинске експлоатације 2 +2 6 Oбавезан
Предмет изборног блока3 2 +1
Предмет изборног блока4 2 +1
Техничка заштита и безбедност на раду 2 +2 6 Oбавезан
Рударске машине 2 +2 5 Oбавезан
Геодезија са рударским мерењима 2 +2 6 Oбавезан
Транспорт у рударству 2 +2 5 Oбавезан
Предмет изборног блока5 2 +1
Теренска настава и летња пракса (ри) 0 +8 4 Oбавезан
Изборни блок3 V семестар VI семестар ЕСПБ Статус Професор
Аналитичка хемија 2 +1 4 Изборни  
Геомеханика 2 +1 4 Изборни
Енергетика и одрживи развој 2 +1 4 Изборни
Законска регулатива у рударству 2 +1 4 Изборни
Топлотни мотори 2 +1 4 Изборни
Нацртна геометрија - Котирана пројекција 2 +1 4 Изборни  
Архитектура рачунара и оперативни системи 2 +1 4 Изборни  
Изборни блок4 V семестар VI семестар ЕСПБ Статус Професор
Експлозиви и системи за иницирање 2 +1 4 Изборни
Истражно бушење 2 +1 4 Изборни
Одводњавање рудника 2 +1 4 Изборни
Физичка и колоидна хемија 2 +2 5 Изборни
Хидрауличне и пнеуматске машине 2 +1 4 Изборни
Снабдевање рударских постројења електричном енергијом 2 +1 4 Изборни  
Основе електронике и телеметрије 2 +1 4 Изборни  
Изборни блок5 V семестар VI семестар ЕСПБ Статус Професор
Аутоматизација 2 +1 4 Изборни
Грађевинарство у рударству 2 +1 4 Изборни
Електричне машине и уређаји у рударству 2 +1 4 Изборни
Истражни радови 2 +1 4 Изборни
Методе испитивања минералних и техногених сировина 2 +1 4 Изборни
Техничка дијагностика 2 +1 4 Изборни
Технологија експлоатације течних и гасовитих минералних сировина 2 +1 4 Изборни
Принципи програмирања и виши програмски језик 2 +1 4 Изборни  
          [врх стране]

*Напомена: Курсеви обележени сивом бојом неће се одржавати у школској 2015/2016. години