Српски | EnglishРударско инжењерство - докторске академске студије

Програм се састоји из изборних студијских подручја односно предмета које студенти слободно бирају одмах по упису а везани су за ужа научна подручја научне области рударско инжењерство. Студијски програм рударско инжењерство се одликује јасном вертикалном проходношћу јер наведени програм представља директан континуитет програму који постоји на дипломским академским студијама рударског инжењерства. Програм студија јасно дефинише укупан број ЕСПБ предмета и студијског истраживачког рада, који се директно односе на реализацију докторске дисертације, као и број поена за саму докторску дисертацију. Студент може одабрати било коју комбинацију изборних предмета. Овај избор је предмет дискусије са ментором. Докторска дисертација је завршни део докторских студија. Свршени студент докторских студија рударског инжењерства добија звање доктор наука – рударско инжењерство, при чему су у додатку дипломе дефинисане одлике програма.
Докторске студије рударског инжењерства имају за циљ образовање кадрова који су способни за вођење научних истраживања високог квалитета и степена оригиналности, која ће допринети општем напредовању знања и дати допринос напретку у научној области рударског инжењерства. Студијски програм је усмерен на образовање доктора наука који ће у својој каријери вршити истраживања у областима експлоатације лежишта минералних сировина, технолошких процеса припреме минералних сировина, механизације и аутоматизације рударских машина и постројења, експлоатације нафте и гаса, енергетике, заштите животне средине и заштите на раду. Основни циљ образовног процеса на овим докторским студијама јесте да се, кроз изучавање изборних предмета и уз блиску сарадњу са ментором, студентима пружи свеобухватно и комплексно знање из одређене уже специјалности. Поред тога, код свршених студената се развија смисао за извођење научних истраживања мултидисциплинарног карактера, за квалитетну вербалну и писану комуникацију, самосталан приказ научних резултата, као и за успостављање и развијање међународне научне сарадње.

Наставни план и програм

I година          
Назив предмета I семестар II семестар ЕСПБ Статус Професор
Израда докторске дисертације 0 +0 10 Oбавезан
Предмет изборног блока1 4 +0 +6
Предмет изборног блока1 4 +0 +6
Израда докторске дисертације 0 +0 10 Oбавезан
Предмет изборног блока2 4 +0 +6
Предмет изборног блока2 4 +0 +6
Изборни блок1 (бира се два предмета) I семестар II семестар ЕСПБ Статус Професор
Напредне теме инжењерске математике 4 +0 +6 10 Изборни  
Нелинеарна динамика 4 +0 +6 10 Изборни   Гроздановић Инес
Одабрана поглавља из Вероватноће и Статистике 4 +0 +6 10 Изборни   Станков Драган
  Ивић Александар
Одабрана поглавља из Механике флуида 4 +0 +6 10 Изборни   Васовић Небојша
Савремени материјали 4 +0 +6 10 Изборни   Лутовац Сузана
Физичка хемија површинских процеса и заштите животне средине 4 +0 +6 10 Изборни   Вучинић Душица
Извори и детекција електромагнетског зрачења 4 +0 +6 10 Изборни   Дамњановић Весна
Интелигентни системи за подршку одлучивању 4 +0 +6 10 Изборни   Обрадовић Иван
  Станковић Ранка
Изборни блок2 (бира се два предмета) I семестар II семестар ЕСПБ Статус Професор
Критеријуми лома и класификације стенског материјала 4 +0 +6 10 Изборни   Гојковић Небојша
  Чебашек Владимир
Метод коначних елемената 4 +0 +6 10 Изборни
Методе оптимизације 4 +0 +6 10 Изборни
Пројектовање информационих система 4 +0 +6 10 Изборни   Обрадовић Иван
  Станковић Ранка
Физички процеси у ниској атмосфери и животна средине 4 +0 +6 10 Изборни  
Хемија у рударству 4 +0 +6 10 Изборни  
Мултиваријабилни системи управљања 4 +0 +6 10 Изборни   Ивезић Дејан
Теоријски принципи уситњавања и класирања 4 +0 +6 10 Изборни   Лазић Предраг
          [врх стране]
II година          
Назив предмета III семестар IV семестар ЕСПБ Статус Професор
Израда докторске дисертације 0 +0 10 Oбавезан
Предмет изборног блока3 4 +0 +6
Предмет изборног блока3 4 +0 +6
Израда докторске дисертације 0 +0 10 Oбавезан
Предмет изборног блока4 4 +0 +6
Предмет изборног блока4 4 +0 +6
Изборни блок3 (бира се два предмета) III семестар IV семестар ЕСПБ Статус Професор
Прерада вода II 4 +0 +6 10 Изборни   Вучинић Душица
Одабрана поглавља из експлоатације нафтних и гаснх лежишта 4 +0 +6 10 Изборни   Даниловић Душан
Одабрана поглавља из припреме и транспорта нафте и гаса 4 +0 +6 10 Изборни   Даниловић Душан
Геостатистичка процена експлоатационих рудних резерви 4 +0 +6 10 Изборни   Колоња Божо
Машине и уређаји за припремu минералних сировина - одабрана поглавља 4 +0 +6 10 Изборни   Лазић Предраг
Механохемијска активација 4 +0 +6 10 Изборни   Костовић Милена
Сигурност функционисања рударских машина 4 +0 +6 10 Изборни   Танасијевић Милош
Управљање и рационално коришћење природног гаса 4 +0 +6 10 Изборни   Ивезић Дејан
Рециклирање комуналног отпада 4 +0 +6 10 Изборни   Лазић Предраг
Оптимизација и планирање површинских копова 4 +0 +6 10 Изборни   Колоња Божо
Сигурност и заштита у рударским технолошким процес 4 +0 +6 10 Изборни   Лилић Никола
  Цвјетић Александар
Одабрана поглавља из израде подземних просторија 4 +0 +6 10 Изборни   Токалић Раде
Изборни блок4 (бира се два предмета) III семестар IV семестар ЕСПБ Статус Професор
Управљање отпадом - одабрана поглавља 4 +0 +6 10 Изборни   Кнежевић Динко
Теоријски принципи лужења и екстракције минералних и техногених сировина 4 +0 +6 10 Изборни   Вучинић Душица
Теоријски принципи магнетске и електричне концентрације 4 +0 +6 10 Изборни   Костовић Милена
Теоријски принципи флотацијске концентрације 4 +0 +6 10 Изборни   Лазић Предраг
Теоријски принципи гравитацијске концентрације 4 +0 +6 10 Изборни   Костовић Милена
Одабрана поглавља из стимулације производних система 4 +0 +6 10 Изборни   Каровић-Маричић Весна
Аерозагађење 4 +0 +6 10 Изборни   Лилић Никола
  Цвјетић Александар
Геомеханичка истраживања за потребе изградње подземних објеката 4 +0 +6 10 Изборни   Гојковић Небојша
Оптимизација система површинске експлоатације 4 +0 +6 10 Изборни   Стевановић Дејан
Техноекономска оцена пројекта у рударству II 4 +0 +6 10 Изборни   Колоња Божо
Оптимизација избора опреме у површинској експлоатацији 4 +0 +6 10 Изборни   Игњатовић Драган
Периоди и процеси у површинској експлоатацији 4 +0 +6 10 Изборни   Илић Саша
          [врх стране]
III година          
Назив предмета V семестар VI семестар ЕСПБ Статус Професор
Израда докторске дисертације 0 +0 25 Oбавезан
Научно истраживачки рад (ДАС) 0 +0 +20 5 Oбавезан
Израда докторске дисертације 0 +0 25 Oбавезан
Научно истраживачки рад (ДАС) 0 +0 +20 5 Oбавезан
          [врх стране]

*Напомена: Курсеви обележени сивом бојом неће се одржавати у школској 2015/2016. години