Српски | EnglishОрганизација

Геолошки одсек

Шеф одсека

Заменик шефа одсека

Стручнотехнички сарадник одсека

Систем администратор

Департмани на геолошком одсеку

Рударски одсек

Шеф одсека

Заменик шефа одсека

Стручнотехнички сарадник одсека

Катедре на рударском одсеку

Рачунарски центар

  • дипл. инж. Оливера Китановић
  • Тел.: +381 11 3219 246
  • E-mail: olivera.kitanovicatrgf.bg.ac.rs
  • Михаило Шкорић
  • Тел.: +381 11 3219 212
  • E-mail: mihailo.skoricatrgf.bg.ac.rs
  • Петар Поповић
  • Тел.: +381 11 3219 212
  • E-mail: petar.popovicatrgf.bg.ac.rs

Катедре и кабинети општих предмета