Српски | EnglishПолитика обезбеђења квалитета

Рударско-геолошки факултет је обезбедио све елементе који чине систем обезбеђења квалитета. Факултет има утврђену стратегију обезбеђењења квалитета која садржи опредељење Факултета за контролу и унапређење квалитета и дефинише мере, субјекте и области обезбеђења квалитета. Факултет има Комисију за обезбеђење квалитета која је утврдила стандарде и поступке за обезбеђење квалитета и они су доступни јавности. Стандарди и поступци за обезбеђења квалитета садрже минимални ниво квалитета рада и регулисани су Правилником за обезбеђење квалитета Рударско-геолошког факултета.

Организациону структуру за обезбеђење квалитета свих делатности Факултета сачињавају сви субјекти обезбеђења квалитета и сви документи високошколске установе којима се дефинишу стандарди, поступци, мере и области обезбеђења квалитета. Сви ови елементи чине систем обезбеђења квалитета.

Према Правилнику о обезбеђењу квалитета сваке три године се врши периодична провера квалитета свих делатности Факултета. Процес самовредновања Факултета координира и спроводи Комисија за обезбеђење квалитета, а у њему учествују сви субјекти Факултета.

  1. Изјава о политици обезбеђења квалитета
  2. Стратегија обезбеђења квалитета
  3. Правилник о обезбеђењу квалитета
  4. Листа чланова Комисије за обезбеђење квалитета
  5. Извештај о самовредновању